Samara Anjelae, spiritual healer and medium in Lexington, Ky.


Photo by Joseph Rey Au
Samara Anjelae, spiritual healer and medium in Lexington, Ky. Photo by Joseph Rey Au
Samara Anjelae, spiritual healer and medium in Lexington, Ky. Photo by Joseph Rey Au