Crash kills Sharpsburg man

January 21, 2012 06:09 PM