Nahoko and Tetsuya Kono were heading to Yosemite

June 07, 2007 11:25 AM