Melinda (aka Mindy) Sue Barker-Turner, 36, Owenton, Ky.  Photo provided by Scott Co. Detention Center
Melinda (aka Mindy) Sue Barker-Turner, 36, Owenton, Ky. Photo provided by Scott Co. Detention Center
Melinda (aka Mindy) Sue Barker-Turner, 36, Owenton, Ky. Photo provided by Scott Co. Detention Center

Owenton woman charged in boyfriend's slaying

November 18, 2010 04:40 PM