Ben Sollee & Kentucky Native are Julian Pinelli, Jordan Ellis, Ben Sollee, and Bennett Sullivan. Mallory Cunningham
Ben Sollee & Kentucky Native are Julian Pinelli, Jordan Ellis, Ben Sollee, and Bennett Sullivan. Mallory Cunningham Mallory Cunningham
Ben Sollee & Kentucky Native are Julian Pinelli, Jordan Ellis, Ben Sollee, and Bennett Sullivan. Mallory Cunningham Mallory Cunningham

‘Ben Sollee and Kentucky Native’ an inviting revision of bluegrass

August 10, 2017 06:14 AM