Donald Owen Roark Jr.
Donald Owen Roark Jr. Fayette County jail
Donald Owen Roark Jr. Fayette County jail