Obama lies, non-apologies

August 21, 2017 02:38 PM